Skip to main content

Úroveň členstva zmeniť

Vybrali ste si úroveň členstva: Premium - mesiac - 2024.

 • BASIC LEVEL

+ ELITE INDEX™

+ 10x portfólio

+ Presale investície

+ Komunitné insiders cally

Cena členstva je teraz 0.00€ a potom 24.00€ za Mesiac / 14 dni skúšobnej verzie.


Informácie o účte Máte už účet? Prihláste sa tu

PONECHAJTE TOTO POLE PRÁZDNE

Potrebujete faktúru na firmu?


Kód odporúčania

Máte kód odporúčania od známeho?

Fakturačné údaje

Informácie o platbe Prijímame všetky hlavné kreditné karty


Všeobecné obchodné podmienky

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A PODMIENKY POUŽÍVANIA ONLINE WEBOVÉHO PORTÁLU CRYPTOELITE.SK
 • ÚVODNÉ USTANOVENIA A VÝKLAD POJMOV
 1. Prevádzkovateľom webového portálu www.cryptoelite.sk je obchodná spoločnosť CONNEXIONS s. r. o., so sídlom Ondavská 449/11, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 47 901 861, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 36293/V (ďalej ako „Poskytovateľ“). 
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a podmienky používania portálu pre návštevníkov portálu, registrovaných návštevníkov portálu a Užívateľov (ďalej ako „Všeobecné obchodné podmienky“):
  1. upravujú podmienky používania webového portálu www.cryptoelite.sk  (ďalej ako „webová stránka“ alebo ako „portál“) pre návštevníkov portálu, registrovaných návštevníkov portálu a Užívateľov;
  2. upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa, ktorý si na portáli zakúpi predplatné Balík Premium prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára a uzatvorí s Poskytovateľom prostredníctvom portálu Zmluvu o poskytovaní služieb, a sú neoddeliteľnou súčasťou každej takto uzatvorenej zmluvy; 
  3. dokumentom, prostredníctvom ktorého si Poskytovateľ plní voči návštevníkom portálu, registrovaným návštevníkom portálu a Užívateľom informačné povinnosti v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku“). 
 3. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok, ako aj na účely vzniku, zmeny a zániku akýchkoľvek právnych alebo iných vzťahov, ktoré vzniknú na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok prostredníctvom portálu, sa nasledujúce pojmy vykladajú takto (ak nie je ďalej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach ustanovené inak):
 • Poskytovateľ je obchodná spoločnosť CONNEXIONS s. r. o., so sídlom Ondavská 449/11, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 47 901 861, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 36293/V;
 • návštevník portálu“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívila portál; 
 • registrovaný návštevník portálu“ je akákoľvek fyzická osoba – nepodnikateľ (spotrebiteľ), fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá navštívila portál, a ktorej je prostredníctvom vyplnenia na to určeného dialógového prihlasovacieho okna v sekcii pod názvom Basic sprístupnený bezplatný obsah portálu Poskytovateľa v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok; 
 • Užívateľ“ je akákoľvek fyzická osoba – nepodnikateľ (spotrebiteľ), fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá si prostredníctvom objednávkového formulára v na to určenej sekcii zakúpi od Poskytovateľa predplatné na sprístupnenie spoplatneného obsahu portálu, a uzatvorí tak príslušnú zmluvu s Poskytovateľom;
 • základný obsah portálu“ je obsah portálu Poskytovateľa, ktorý je bezplatne prístupný pre každého návštevníka portálu, pričom predstavuje základné informácie o portáli Poskytovateľa;
 • bezplatný obsah portálu“ je obsah na to určeného Discordového serveru, ktorý je bezplatne prístupný pre každého registrovaného návštevníka portálu;
 • spoplatnený obsah portálu“ je obsah na to určeného Discordového serveru, ktorý je odplatne prístupný pre Užívateľa, ktorý si k nemu kúpi prístup;
 • dialógové prihlasovacie okno“ je dialógové okno zverejnené na portáli Poskytovateľa v na to určenej sekcii, ktoré slúži návštevníkovi portálu na pripojenie sa k portálu Poskytovateľa vyplnením položky „Display name“, do ktorej návštevník portálu vpíše svoje meno alebo prezývku v ľubovoľnom tvare a vyjadrí svoj súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov;
 • objednávkový formulár“ je formulár zverejnený na portáli Poskytovateľa v na to určenej sekcii, ktorý slúži na zakúpenie predplatného na sprístupnenie spoplatneného obsahu portálu zo strany Poskytovateľa prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára v zmysle čl. III. týchto Všeobecných obchodných podmienok;
 
 • predplatné“ je odmena pre Poskytovateľa bližšie definovaná v čl. III. týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktorú je Užívateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi pri vypĺňaní objednávkového formulára za sprístupnenie spoplatneného obsahu portálu Poskytovateľa;
 • Zmluva“ je zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi Poskytovateľom a registrovaným návštevníkom portálu uzatvorená prostredníctvom dialógového prihlasovacieho okna nachádzajúceho sa na portáli v na to určenej sekcii, na základe ktorej vzniká registrovanému návštevníkovi portálu nárok na sprístupnenie bezplatného obsahu portálu a/alebo Užívateľovi sprístupnenie spoplatneného obsahu portálu zo strany Poskytovateľa, pričom za sprístupnenie spoplatneného obsahu na portáli vzniká Poskytovateľovi voči Užívateľovi nárok na uhradenie odmeny vo výške stanovenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Predmet zmluvy je ďalej špecifikovaný v týchto Všeobecných obchodných podmienkach;
 • Zmluvné strany je spoločné označenie Poskytovateľa a registrovaný návštevník portálu, prípadne Užívateľ;
 • Zásady ochrany osobných údajov“ sú informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ku ktorému dochádza v súvislosti s činnosťami Poskytovateľa pri prevádzkovaní portálu a sú zverejnené na portáli Poskytovateľa.
 1. Poskytovateľ je informačno-technologická spoločnosť, ktorá pomocou dôkladného výskumu a testovania vytvorila revolučný indikátor - Elite Index! Tento jedinečný nástroj pomáha v rámci obchodovania na kryptomenových trhoch, keďže jeho užívateľom pomôže presne určiť, kedy nakupovať a kedy predávať. 
 2. Poskytovateľ vytvoril indikátor - Elite Index! s cieľom poskytnúť obchodníkom s kryptomenami jednoduchý, ale silný indikátor, ktorý kombinuje hneď 26 rôznych indikátorov. Ide o technické indikátory, on-chain dáta a sociálne metriky. Táto jedinečná kombinácia dáva obchodníkom s kryptomenami komplexný pohľad na trh a zvyšuje ich šance na úspech. 
 3. Poskytovateľove know-how , informácie o kryptomenách, novinky v oblasti kryptomien, Elite Index!, články, rady, odporúčania, analýzy a mnohé iné sa nachádzajú na dvoch Discordových serveroch, ktoré prevádzkuje Poskytovateľ.
 4. Cieľom portálu je: 
  1. prezentácia služieb Poskytovateľa;
  2. umožnenie návštevníkom portálu prihlásiť sa na portál Poskytovateľa za účelom získania prístupu k bezplatnému obsahu portálu, čím sa z návštevníka portálu stáva registrovaný návštevník portálu, a medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa uzatvára Zmluva; a
  3. umožnenie návštevníkom portálu / registrovaným návštevníkom portálu zakúpiť si predplatné na sprístupnenie spoplatneného obsahu portálu Poskytovateľa, čím sa z návštevníka portálu / registrovaného návštevníka portálu stáva Užívateľ, a medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa uzatvára Zmluva. 
 5. Poskytovateľ umožňuje každému návštevníkovi portálu, registrovanému návštevníkovi portálu, Užívateľovi a každej tretej osobe dostatočne sa oboznámiť s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a umožňuje každému návštevníkovi portálu, registrovanému návštevníkovi portálu, Užívateľovi a každej tretej osobe jednoduchý prístup k zneniu týchto Všeobecných obchodných podmienok predovšetkým ich zverejnením na portáli v nato určenej sekcii.
 6. Poskytovateľ umožňuje každému návštevníkovi portálu, registrovanému návštevníkovi portálu, Užívateľovi a každej tretej osobe dostatočne sa oboznámiť so Zásadami ochrany osobných údajov a umožňuje každému návštevníkovi portálu, registrovanému návštevníkovi portálu, Užívateľovi a každej tretej osobe jednoduchý prístup k zneniu Zásad ochrany osobných údajov predovšetkým ich zverejnením na portáli v nato určenej sekcii. 
 7. Orgánom dohľadu Poskytovateľa vo vzťahu k ochrane Užívateľov ako spotrebiteľov (fyzických osôb – nepodnikateľov) je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, 040 01 Staré Mesto, Odbor výkonu dohľadu, e-mail: ke@soi.sk, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55.  
 8. Od ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou medzi Poskytovateľom a návštevníkom portálu / registrovaným návštevníkom portálu / Užívateľom (vrátane jej uskutočnenia v elektronickej forme, ktorá je preukázateľne potvrdená oboma Zmluvnými stranami). 
 9. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“),  zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku.
 10. Kontaktnými údajmi Poskytovateľa sú: CONNEXIONS s. r. o., so sídlom Ondavská 449/11, 040 11 Košice - mestská časť Západ, tel. č. +421 910 904 600; email: support@cryptoelite.sk; pričom prostredníctvom uvedených kontaktných údajov Poskytovateľa je možné realizovať akékoľvek podnety alebo sťažnosti súvisiace s právami a povinnosťami v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo podnety týkajúce sa portálu. 
 • VŠEOBECNÉ PODMIENKY UŽÍVANIA PORTÁLU
 1. Každý návštevník portálu používaním portálu vyhlasuje, že: 
  1. bude používať portál v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrý mravmi, a že informácie, dáta a osobné údaje zverejnené na portáli nebude nijakým spôsobom zneužívať a že berie na vedomie, že informácie zverejnené na portáli sú duševným vlastníctvom Poskytovateľa, 
  2. sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a príslušnými Zásadami ochrany osobných údajov (informáciami o spracúvaní osobných údajov), ktoré sú zverejnené v príslušnej sekcii portálu, 
  3. bude používať portál tak, aby nepoškodil práva a právom chránené záujmy Poskytovateľa, návštevníkov portálu, registrovaných návštevníkov portálu, Užívateľov a akýchkoľvek tretích osôb. 
 2. Každý návštevník portálu, ktorý má záujem o sprístupnenie bezplatného obsahu portálu, prihlásením sa na portál cez dialógové prihlasovacie okno a súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami vyhlasuje, že: 
 1. bude používať portál v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrý mravmi, a že informácie, dáta a osobné údaje zverejnené na portáli nebude nijakým spôsobom zneužívať a že berie na vedomie, že informácie zverejnené na portáli sú duševným vlastníctvom Poskytovateľa, 
 2. sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a príslušnými Zásadami ochrany osobných údajov (informáciami o spracúvaní osobných údajov), ktoré sú zverejnené v príslušnej sekcii portálu, 
 3. bude používať portál tak, aby nepoškodil práva a právom chránené záujmy Poskytovateľa, návštevníkov portálu, registrovaných návštevníkov portálu, Užívateľov a akýchkoľvek tretích osôb. 
 1. Každý návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu, ktorý má záujem o sprístupnenie spoplatneného obsahu portálu, súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami vyhlasuje, že: 
 1. je osobou spôsobilou na právne úkony v takom rozsahu, ktorý zahŕňa aj uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom objednávkového formulára na portáli a schopnosť porozumieť jej obsahu, 
 2. bude používať portál v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a dobrý mravmi, a že informácie, dáta a osobné údaje zverejnené na portáli nebude nijakým spôsobom zneužívať a že berie na vedomie, že informácie zverejnené na portáli sú duševným vlastníctvom Poskytovateľa, 
 3. pri vypĺňaní objednávkového formulára na portáli uvedie svoje správne a presné osobné a identifikačné údaje, 
 4. sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a príslušnými Zásadami ochrany osobných údajov (informáciami o spracúvaní osobných údajov), ktoré sú zverejnené v príslušnej sekcii portálu, 
 5. bude používať portál tak, aby nepoškodil práva a právom chránené záujmy Poskytovateľa, návštevníkov portálu, registrovaných návštevníkov portálu, Užívateľov a akýchkoľvek tretích osôb. 
 • UZATVORENIE A VZNIK ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
 1. Každý návštevník portálu, ktorý spĺňa podmienky podľa čl. II. týchto Všeobecných obchodných podmienok, je oprávnený stať sa registrovaným návštevníkom portálu, a to vyplnením na to určené dialógového prihlasovacieho okna. V dialógom prihlasovacom okne uvedie návštevník portálu iba svoju e-mailovú adresu.
 2. Potvrdenie dialógového okna a kliknutie na tlačidlo „Registrovať sa“ sa považuje za zaslanie návrhu na uzatvorenie Zmluvy. Zmluva je uzatvorená až potvrdením registrácie prostredníctvom e-mailu zo strany Poskytovateľa. Doručením potvrdzujúceho e-mailu zo strany Poskytovateľa sa návštevník portálu stáva registrovaným návštevníkom portálu a medzi ním a Poskytovateľom vzniká Zmluva.
 3. Momentom vzniku zmluvy bude registrovanému návštevníkovi portálu sprístupnený bezplatný obsah portálu – a to prostredníctvom odkazu na príslušný Discordový server.
 4. Každý návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v čl. II. týchto Všeobecných obchodných podmienok, je oprávnený si v prípade svojho záujmu zakúpiť predplatné na spoplatnený obsah portálu prostredníctvom objednávkového formulára zverejneného na portáli a stať sa Užívateľom (momentom uzatvorenia Zmluvy), a to postupom špecifikovaným v tomto článku. 
 
 1. V zmysle predošlého bodu je návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu oprávnený si zakúpiť: 
 1. mesačné predplatné: v sume 49 EUR/mesiac,
 2. ročné predplatné: v sume 490 EUR/rok.
 1. V objednávkovom formulári je návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu povinný: 
 1. pravdivo, úplne a správne vyplniť všetky povinné polia objednávkového formulára na portáli v sekcii „Chcem predplatné“, ktorými sú: 
 1. typ predplatného (mesačné, ročné), 
 2. meno a priezvisko, 
 3. adresa bydliska (krajina / región, ulica, PSČ, mesto), 
 4. dátum narodenia,
 5. telefónne číslo,
 6. e-mailová adresa,
 7. číslo kreditnej karty,
 8. dátum expirácie kreditnej karty, a
 9. kód karty (CVC).
 1. pred vyplnením všetkých povinných polí objednávkového formulára sa oboznámiť s ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok, a vyjadriť súhlasu s ich znením ako aj s tým, že momentom uzatvorenia Zmluvy sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou, prostredníctvom zaškrtnutia na to určeného políčka pod objednávkovým formulárom (pri oboznamovaní sa so znením týchto Všeobecných obchodných podmienok je návštevník portálu / registrovaný návštevník oprávnený sa oboznámiť aj s príslušnými Zásadami ochrany osobných údajov portálu, ktoré obsahujú informácie o tom, ako budú spracúvané osobné údaje Užívateľa (v prípade vyplnenia objednávkového formulára na portáli) Poskytovateľom, ako aj v rámci procesu uzatvárania Zmluvy); 
 2. po vyplnení všetkých povinných polí objednávkového formulára a vyjadrení súhlasu so znením týchto Všeobecných obchodných podmienok kliknúť na políčko „Zaplatiť“ alebo iné tlačidlo s obdobným významom.
 1. Vyplnením všetkých povinných polí objednávkového formulára a po kliknutí na tlačidlo „Zaplatiť“ odošle návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu Poskytovateľovi objednávku na sprístupnenie spoplatneného obsahu portálu, a to na vybrané obdobie. 
 2. Za sprístupnenie spoplatneného obsahu na portáli prostredníctvom objednávkového formulára je návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu povinný uhradiť Poskytovateľovi odmenu vo výške 49,- EUR / mesačne, alebo 490,- EUR / ročne, podľa zvoleného typu predplatného v zmysle bodu 2. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok, a to prostredníctvom elektronickej platby platobnou kartou, alebo metódami Google Pay / Apple Pay. Súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v zmysle bodu 3. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu výslovne súhlasí s povinnosťou zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za sprístupnenie spoplatneného obsahu na portáli.
 3. Predplatné podľa predchádzajúceho bodu je splatné momentom kliknutia na políčku „Zaplatiť“ v objednávkovom formulári. Platba bude realizovaná formou Google Pay, Apple Pay (podľa výberu registrovaného užívateľa portálu), alebo prostredníctvom platobnej brány Stripe.
 4. Bezodkladne po spárovaní platby predplatného s návštevníkom portálu /registrovaným návštevníkom portálu sa tento stáva Užívateľom a bude mu sprístupnený spoplatnený obsah portálu – a to prostredníctvom odkazu na príslušný Discordový server. Spoplatnených obsah portálu nemôže byť Užívateľovi sprístupnení skôr ako 14 dní po uzatvorení Zmluvy okrem prípadu, že Užívateľ výslovne súhlasil s poskytnutím prístupu k spoplatnenému obsahu portálu hneď po uzatvorení Zmluvy, pričom bol poučený o tom, že týmto vyhlásením stráca právo na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. VI. bodu 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 5. Užívateľovi bude sprístupnený spoplatnený obsah portálu po dobu trvania jeho predplatného – teda 1 mesiac alebo 1 rok. Toto obdobie začína plynúť od momentu zaplatenia a spárovania platby podľa bodu 10. tohto článku. Predplatné obdobie skončí uplynutím posledného dňa, predplatného obdobia.
 6. Splnenie krokov špecifikovaných v bodoch 4. až 6. tohto článku zo strany návštevníka portálu sa považuje za uzatvorenie Zmluvy medzi návštevníkom portálu a Poskytovateľom. Vznikom Zmluvy sa z návštevníka portálu stáva Užívateľ.
 7. V prípade, ak návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu nesúhlasí so znením týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok upravených v čl. II. týchto Všeobecných obchodných podmienok, nie je oprávnený zakúpiť si predplatné na sprístupnenie spoplatneného obsahu na portáli (odoslať Poskytovateľovi objednávku prostredníctvom objednávkového formulára).
 
 1. V prípade, ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky objednávky, Užívateľovi sa zobrazí prostredníctvom portálu prepojenie na discord platformu (komunikačnú platformu), prostredníctvom ktorej bude Užívateľovi umožnený prístup k spoplatnenému obsahu na portáli.
 2. Povinné informácie a osobné údaje (políčka označené v objednávkovom formulári ako povinné), ktoré návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu vyplní v objednávkovom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou, pričom je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek povinného údaju oznámiť zmenu údaju bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi. 
 3. Každý Užívateľ môže byť pod rovnakými údajmi zapísaný do objednávkového formulára na portáli iba raz. Pod rovnakými objednávkovými údajmi mu ďalšia objednávka, a teda vznik novej Zmluvy, nebude umožnená. 
 • PREDMET ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
 1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri používaní portálu zo strany registrovaného návštevníka portálu a Užívateľa. 
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť registrovanému návštevníkovi portálu bezplatný obsah portálu a Užívateľovi spoplatnený obsah portálu. Registrovaný návštevník portálu sa zaväzuje používať portál a príslušný Discord server v súlade so Zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odmenu vo výške stanovenej v čl. III. bode 5. týchto Všeobecných  obchodných podmienok a používať príslušný Discord server v súlade so Zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • PRÁVA A POVINNOSTI 
 1. Každý návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu a Užívateľ berie na vedomie, že je povinný: 
 1. využívať portál a Discord server tak, aby nepoškodil práva a právom chránené záujmy Poskytovateľa, ostatných návštevníkov portálu / registrovaných návštevníkov portálu a Užívateľov a akýchkoľvek tretích osôb,
 2. používať portál a Discord server v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, v súlade s dobrými mravmi a v súlade s platnými právnymi predpismi.
 1. Návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu je povinný poskytnúť Poskytovateľovi prostredníctvom objednávkového formulára len správne a presné informácie, najmä reálne údaje o svojej osobe, tak, aby mohol Poskytovateľ splniť svoj záväzok v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Za poskytnuté informácie je zodpovedný návštevník portálu /registrovaný návštevník portálu / Užívateľ.
 2. Návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu a Užívateľ nesmie pri využívaní portálu a Discord serveru:
 1. kopírovať, sťahovať a / alebo iným spôsobom používať údaje zverejnené na portáli alebo porušovať práva duševného vlastníctva, najmä ochranné známky, patenty, obchodné tajomstvá a podobne, najmä ich neoprávneným sprístupňovaním alebo vydávaním za vlastné;
 2. porušovať práva duševného vlastníctva Poskytovateľa, najmä kopírovať alebo distribuovať technológie  a zdrojové kódy používané Poskytovateľom na prevádzku portálu, používať logo Poskytovateľa a / alebo akékoľvek iné práva Poskytovateľa. 
 1. Každý návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu a Užívateľ berie na vedomie, že: 
 1. portál využíva výlučne na vlastnú zodpovednosť a na vlastné riziko,
 2. Poskytovateľ neposkytuje osobné údaje návštevníkov portálu / registrovaných návštevníkov portálu a Užívateľov (ktoré spracúva v zmysle vyjadrenia súhlasu so Zásadami o ochrane osobných údajov a v zmysle Zmluvy) iným návštevníkom portálu / registrovaným návštevníkom portálu / Užívateľom, ani žiadnej inej osobe, s výnimkou úradných osôb, ktorým toto oprávnenie patrí v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä v prípadoch, ak niektorá z týchto osôb spácha trestný čin alebo sa dopustí priestupku, pričom v takom prípade poskytne Poskytovateľ z titulu edičnej povinnosti všetky informácie zo systému, ktorými disponuje, výlučne orgánu činnému v trestnom konaní, orgánu prejednávajúcemu priestupok alebo súdu, prípadne inej oprávnenej osobe, ktorá svoje oprávnenie riadnym spôsobom preukáže;
 3. ak poruší akékoľvek práva tretích osôb poskytnutím informácií o týchto tretích osobách Poskytovateľovi prostredníctvom dialógového prihlasovacieho okna a objednávkového formulára na portáli, zodpovedá za takéto porušenie sám návštevník portálu / registrovaný návštevník portálu / Užívateľ, ktorý porušil tieto práva tretích osôb; 
 4. v nadväznosti na predchádzajúci bod je povinný v prípade sankcionovania Poskytovateľa za porušenie povinností návštevníka portálu / registrovaného návštevníka portálu / Užívateľa uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky nahradiť takto vzniknutú škodu Poskytovateľa.
 
 1. Každý Užívateľ tiež berie na vedomie, že: 
 1. zmluvný vzťah medzi registrovaným návštevníkom portálu / Užívateľom a Poskytovateľom zodpovedá len a výlučne Zmluve  obmedzenej len a výlučne na záväzok Poskytovateľa sprístupniť registrovanému návštevníkovi portálu bezplatný obsah portálu a Užívateľovi spoplatnený obsah portálu a tomu zodpovedajúci záväzok Užívateľa zaplatiť Poskytovateľovi za sprístupnenie spoplatneného obsahu odmenu;
 2. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za prípadné straty a škody registrovaného návštevníka portálu a Užívateľa vzniknutých v rámci ich obchodovania na trhu s kryptomenami. Poskytovateľ prostredníctvom portálu informuje registrovaných návštevníkov portálu a Užívateľov o trhu s kryptomenami, o pohyboch na trhu s kryptomenami, o niektorých (nie všetkých) technických a iných analýzach a indikátoroch, pričom nedáva žiadne odporúčania ako obchodovať, čo obchodovať, kedy obchodovať. Rozhodnutie obchodovať s kryptomenami je výlučne na rozhodnutí registrovaného návštevníka portálu a Užívateľa.
 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB (UZATVORENEJ NA DIAĽKU) A ZÁNIK ZMLUVY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
 1. Každý registrovaný návštevník portálu a Užívateľ má v zmysle § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy ako zmluvy uzavretej na diaľku s Poskytovateľom, a to do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu. 
 2. Užívateľ, ktorý si chce uplatniť svoje právo odstúpiť od Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku týchto Všeobecných obchodných podmienok, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy tak, že informuje Poskytovateľa o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od Zmluvy zaslaním e-mailovej správy alebo akýmkoľvek iným oznámením, z ktorého bude zrejmá vôľa Užívateľa odstúpiť od Zmluvy. Užívateľ je oprávnený doručiť oznámenie o odstúpení od Zmluvy prostredníctvom elektronickej správy na kontaktnú e-mailovú adresu alebo poštovej zásielky zaslanej na korešpondenčnú adresu Poskytovateľa uvedenú v čl. I. týchto Všeobecných obchodných podmienok. 
 3. Užívateľ má možnosť vyjadriť v objednávkovom formulári vyhlásiť, že žiada o sprístupnenie spoplatneného obsahu portálu hneď po uzatvorení Zmluvy, pričom je poučený o tom, že vtedy stráca právo na odstúpenie podľa bodu 1. tohto článku. Ak Užívateľ vyhlási, že žiada o sprístupnenie spoplatneného obsahu portálu hneď po uzatvorení Zmluvy stráca právo na odstúpenie podľa bodu 1. tohto článku.
 4. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou prostredníctvom e-mailovej správy alebo elektronickej správy v rámci portálu doručenej registrovanému návštevníkovi portálu alebo Užívateľovi v prípade, ak: 
 1. sa ukáže ktorékoľvek z vyhlásení registrovaného návštevníka portálu alebo Užívateľa podľa čl. II. týchto Všeobecných obchodných podmienok ako nepravdivé alebo zavádzajúce,
 2. ak registrovaný návštevník portálu alebo Užívateľ opakovane, napriek predchádzajúcemu upozorneniu Poskytovateľa poruší niektorú zo svojich povinností podľa čl. V. týchto Všeobecných obchodných podmienok, 
 3. aktivitou registrovaného návštevníka portálu alebo Užívateľa na portáli príde k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie alebo ak príde k hrubému porušeniu týchto Všeobecných obchodných podmienok Záujemcom, ktorým sa rozumie porušenie zákazov špecifikovaných v bode 3. čl. V. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od Zmluvy podľa bodu 1. a 4. tohto článku sa Zmluva zrušuje. 
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné výpadky a / alebo poruchy portálu. Poskytovateľ má právo odstaviť portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. Ustanoveniami tohto bodu tohto článku Všeobecných obchodných podmienok nie je dotknutá zodpovednosť Poskytovateľa za škodu v zmysle príslušných právnych predpisov. 
 3. Každý registrovaný návštevník portálu a Užívateľ berie na vedomie, že portál využíva na vlastnú zodpovednosť a na vlastné riziko. 
 4. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb registrovaným návštevníkom portálu alebo Užívateľom portálu poskytnutím informácií o týchto tretích osobách Poskytovateľovi prostredníctvom dialógového prihlasovacieho okna a objednávkového formulára na portáli zodpovedá sám registrovaný návštevník portálu alebo Užívateľ, ktorý porušil tieto práva tretích osôb. V prípade sankcionovania Poskytovateľa za porušenie povinností registrovaného návštevníka portálu alebo Užívateľa uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie registrovaný návštevník portálu a Užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Poskytovateľa. 
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola registrovanému návštevníkovi portálu a Užívateľovi spôsobená (i) nesprávnym vyplnením objednávkového formulára alebo tým, že (ii) registrovaný návštevník portálu alebo Užívateľ neupozornili Poskytovateľa na neaktuálnosť údajov uvedených objednávkovom formulári. 
 • SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA 
 1. Pri poskytovaní služieb Poskytovateľom prichádza k spracúvaniu osobných údajov nasledovných osôb: 
 1. návštevníka portálu / registrovaného návštevníka portálu a Užívateľa pri používaní portálu;
 2. návštevníka portálu pri vypĺňaní dialógového prihlasovacieho okna za účelom sprístupnenia bezplatného obsahu portálu;
 3. registrovaného návštevníka portálu pri vypĺňaní objednávkového formulára na portáli za účelom sprístupnenia spoplatneného obsahu portálu;
 4. registrovaného návštevníka portálu a Užívateľa na základe uzatvorenej Zmluvy a pri jej plnení.
(ďalej ako „Dotknuté osoby“).
 • Poskytovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Poskytovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov. 
 1. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb, ku ktorému dochádza v súvislosti s činnosťami uvedenými v bode 1. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok, sú zverejnené v Zásadách o ochrane osobných údajov na portáli Poskytovateľa. 
 • ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
 1. Užívateľ (fyzická osoba – nepodnikateľ v postavení spotrebiteľa) má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy. 
 2. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Užívateľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Užívateľ (spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 3. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, prostredníctvom ktorej je možné podať aj návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v nasledujúcej sekcií uvedenej platformy https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi
 4. Záujemca (spotrebiteľ) má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Poskytovateľom. 
 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
  1. Poskytovateľ je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť, a to aj jednostranne. Poskytovateľ oznámi zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok pred nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny tak, aby sa s nimi oboznámili všetci registrovaní návštevníci portálu a Užívatelia, pričom každá zmena týchto Všeobecných obchodných podmienok je v každom prípade zverejnená na portáli a Užívateľom doručená prostredníctvom e-mailovej správy. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok strácajú platnosť a účinnosť pôvodné Všeobecné obchodné podmienky. V prípade, ak s novým znením Všeobecných obchodných podmienok Užívatelia nesúhlasia, sú oprávnení od Zmluvy odstúpiť, a to 10 dní odo dňa ich oznámenia prostredníctvom e-mailu. Odstúpenie je v tomto prípade možné vykonať prostredníctvom e-mailovej správy doručenej Poskytovateľovi, alebo akýmkoľvek iným jednoznačným a určitým spôsobom.
  2. V prípade, ak niektoré z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia. 
  3. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili. 
 • Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom tzv. „vyššej moci“. Za udalosti vplyvom tzv. „vyššej moci“ podľa predchádzajúcej vety sa považujú také udalosti, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať a nemohli im zabrániť, a to ani v prípade vynaloženia všetkého možného požadovaného úsilia a / alebo odbornej starostlivosti a ktorá je nezávislá od vôle Zmluvných strán, najmä vojna, štrajk, povstanie, živelná pohroma, pandémia, legislatívne zmeny, ak nie je vyššie, v príslušných častiach týchto Všeobecných obchodných podmienok, uvedené inak.  
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2023..