Skip to main content

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

CONNEXIONS s.r.o.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov CONNEXIONS s.r.o.,  so sídlom Ondavská 449/11, Košice – mestská časť Západ 040 11,  IČO: 47 901 861, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 36293/V (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu, ak je určená, môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese CONNEXIONS s.r.o.,  so sídlom Ondavská 449/11, Košice – mestská časť Západ 040 11alebo e-mailom na e-mailovú adresu podpora.ce@gmail.com

INFORMÁCIE K SPRACOVATEĽSKÝM OPERÁCIÁM (kategórie osobných údajov, účely spracúvania, právne základy a doby uchovávania)

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou minimalizácie čo znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny a odôvodnený účel spracúvania potrebné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, aj so stanoveným právnym základom a dobou uchovávania, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

 

Účel spracúvania

Spracovanie účtovných dokladov

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Kategórie osobných údajov

bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby, kontaktné údaje  – tel. č., emailová adresa, bankové spojenie), iné osobné údaje nevyhnutné k spracovaniu účtovnej agendy

Doba uchovávania

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

 

Účel spracúvania

Správa registratúry, evidencia a vybavovanie prijatej a odoslanej pošty (vrátane elektronickej komunikácie s príslušnými inštitúciami)

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Kategórie osobných údajov

bežné osobné údaje

Doba uchovávania

Pošta – 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, ostatné záznamy tvoriace registratúru v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Účel spracúvania

Vedenie súdnych a správnych konaní

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Kategórie osobných údajov

bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností

Doba uchovávania

Počas trvania príslušných konaní a do uplynutia premlčacích dôb (ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak)

 

Účel spracúvania

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti dotknutej osoby a sú nevyhnutné na jej vybavenie v zmysle príslušných právnych predpisov

Doba uchovávania

Do vybavenia uplatnených práv v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia (maximálne 120 dní)

 

Účel spracúvania

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

Kategórie osobných údajov

Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti dotknutej osoby a sú nevyhnutné na jej vybavenie v zmysle príslušných právnych predpisov

Doba uchovávania

5 rokov nasledujúcich po dni, kedy bolo uplatnené právo alebo podaná žiadosť dotknutej osoby vybavenáÚčel spracúvania

Preverovanie podmienok zamestnávania dodávateľmi služieb a prác za účelom posúdenia, či dodávateľ služieb a prác neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Kategórie osobných údajov

osobné údaje  potrebné na to, aby prevádzkovateľ mohol skontrolovať, či dodávateľ služieb alebo prác  neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Doba uchovávania

5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

 

Účel spracúvania

Príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov s obchodnými partnermi. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov,

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Kategórie osobných údajov

bežné osobné údaje

Doba uchovávania

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy
  

 

Účel spracúvania

Evidencia kontaktných osôb zamestnancov, dodávateľov, odberateľov a iných obchodných partnerov (ich kontaktných osôb / zástupcov v prípade, ak obchodní partneri sú právnickými osobami) v zmluvných vzťahoch

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v nevyhnutnosti evidencií kontaktných osôb zamestnancov, zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov v postavení právnických osôb pre potreby vedenia účtovníctva, zabezpečenie vnútornej kontrolnej činnosti, plnenia zmluvných povinností voči právnickým osobám a pre vymáhanie právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv

Kategórie osobných údajov

meno, priezvisko, titul, identifikátor príslušnosti k právnickej osobe (funkcia alebo pracovná pozícia), kontaktné údaje (tel. č., e-mailová adresa)

Doba uchovávania

počas trvania zmluvného vzťahu s právnickou osobou a po jeho skončení do uplynutia príslušných premlčacích dôb a do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu  alebo do zániku postavenia fyzickej osoby ako zástupcu alebo kontaktnej osoby partnera – právnickej osoby, ak ďalšie spracúvanie osobných údajov po zániku tohto postavenia nie je na stanovený účel potrebné

 

Účel spracúvania

Plnenie zmluvných povinností voči fyzickým osobám, ktoré sa registrovali na webstránku: cryptoelite.sk – bezplatný užívateľ

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy a realizácií predzmluvných vzťahov

Kategórie osobných údajov

Email a v prípade, ak sa užívateľ rozhodne vyplniť profil, aj meno, priezvisko, obchodné meno, krajina/región, ulica, PSČ, mesto, dátum narodenia, telefón, emailová adresa

Doba uchovávania

Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu alebo do uplynutia príslušných premlčacích dôb, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

Účel spracúvania

Plnenie zmluvných povinností voči fyzickým osobám, ktoré sa registrovali na webstránku: cryptoelite.sk – platený užívateľ

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy a realizácií predzmluvných vzťahov

Kategórie osobných údajov

Meno, priezvisko, obchodné meno, krajina/región, ulica, PSČ, mesto, dátum narodenia, telefón, emailová adresa, číslo karty, dátum expirácie karty, kód karty

Doba uchovávania

Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu alebo do uplynutia príslušných premlčacích dôb, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

Účel spracúvania

Evidencia užívateľov registrovaných na webstránke: cryptoelite.sk

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom je vedenie evidencie registrovaných používateľ za účelom vedenia riadnej evidencie.

Kategórie osobných údajov

Pri platených užívateľoch: meno, priezvisko, obchodné meno, krajina/región, ulica, PSČ, mesto, dátum narodenia, telefón, emailová adresa, číslo karty, dátum expirácie karty, kód karty.


Pri bezplatných užívateľoch: Email a v prípade, ak sa užívateľ rozhodne vyplniť profil, aj meno, priezvisko, obchodné meno, krajina/región, ulica, PSČ, mesto, dátum narodenia, telefón, emailová adresa

Doba uchovávania

Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu alebo do uplynutia príslušných premlčacích dôb, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

Účel spracúvania

Plnenie zmluvných povinností (na základe zmlúv s odberateľmi, dodávateľmi tovarov a služieb, inými obchodnými partnermi v postavení fyzických a právnických osôb) a realizácia predzmluvných vzťahov

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy a realizácií predzmluvných vzťahov

Kategórie osobných údajov

Meno, priezvisko, obchodné meno, adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktné údaje (tel. č., e-mail), bankové spojenie

Doba uchovávania

Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich zo zmluvného vzťahu alebo do uplynutia príslušných premlčacích dôb, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr


 

Účel spracúvania

Vybavovanie reklamácií

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

Kategórie osobných údajov

bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností

Doba uchovávania

4 roky nasledujúce po dni uplatnenia reklamácie, v prípade fyzických osôb – nepodnikateľov 3 roky nasledujúce po dni uplatnenia reklamácie 

 

Účel spracúvania

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky, serverov Discord a sociálnych sietí

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na doručené správy  pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a získavanie novej klientely.

Kategórie osobných údajov

meno, priezvisko, užívateľské meno, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe

Doba uchovávania

60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr

 

Účel spracúvania

Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webových stránok a cielenie reklamy Prevádzkovateľa

Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

Kategórie osobných údajov

IP adresa, údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa, údaje o preferenciách v online prostredí, údaje o používanom type prehliadača a type zariadenia, údaje o operačnom systéme zariadenia, údaje o používanej sieti a podsieti

Doba uchovávania

najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

 

Za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré má zdokumentované, a to na organizačnej, ako aj technickej úrovni.

DRUHY SÚBOROV COOKIES NA WEBOVEJ STRÁNKE 

Na webovej stránke Prevádzkovateľa môže Prevádzkovateľ využívať nasledujúce druhy cookies súborov:

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne. 
  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky a aktivity návštevníkov na webovej stránke, 
  • marketingové a preferenčné cookie súbory, ktoré slúžia na zisťovanie Vašich preferencií v online prostredí a personalizáciu reklám vo webových prehliadačoch a na sociálnych sieťach. 

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne. 

Ostatné druhy cookie súborov (analytické, preferenčné a marketingové) ukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty (cookie banneru), nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľovi neudelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, bude Prevádzkovateľ ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies. 

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete odvolať alebo zmeniť prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky.

KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní ako aj orgánom dozoru a dohľadu (napr. Úradu na ochranu osobných údajov v prípade výkonu kontroly) (tretie strany), subdodávateľom, ktorí mu poskytujú určité služby.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

  • subjekt poskytujúci účtovné a mzdové služby,
  • subjekt poskytujúci služby v oblasti BOZP a PO,
  • subjekt poskytujúca webhostingové a emailhostingové služby,
  • subjekt prevádzkujúca servery Discrod,
  • subjekt poskytujúci developerské služby na portály: cryptoelite.sk
  • subjekt poskytujúci správu back-endu portálu: cryptoelite.sk
  • subjekt poskytujúci platobnú bránu.

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Prevádzkovateľ uskutočňuje prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií.

Prenos do tretích krajín nastáva v prípade, ak udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov pomocou súborou cookies. V takom prípade môže dôjsť a pravdepodobne aj dôjde k prenosu Vašich osobných údajov do USA spoločnosti Google, LLC, prípadne Alphabet, Inc. Tento prenos je zabezpečený štandardnými zmluvnými doložkami schválenými Európskou komisiou.

Prenos do tretích krajín sa môže vyskytnúť iba ojedinele, napríklad pri kontaktovaní Prevádzkovateľa prostredníctvom sociálnej siete Facebook alebo prostredníctvom IM Messenger. V takom prípade môže dôjsť a pravdepodobne aj dôjde k prenosu Vašich osobných údajov do USA spoločnosti Meta, Inc. Tento prenos je zabezpečený štandardnými zmluvnými doložkami schválenými Európskou komisiou.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.  

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva: 

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov. 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate. 

Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu. 

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám Prevádzkovateľ poskytne bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať. 

PLATNOSŤ

Tieto Zásady sú platné a účinné od 1.11.2023.. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.